X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اندک سوادی که دارم

دست تایپی برای چلچراغ مجله محبوب من

گلناز   دوست گرامی جوانم     سلام

توراآبجی یاخواهریاهرآنچه ارمغان نسل تو دردنیای مجازی ست صدانمیزنم چون آنهاکه مرامیشناسندمیدانند ازلجن مال شدن این واژه های مقدس درفضایی که روزگاربرای شمادیکته کرده بیزارم.اولین نکته اینکه مابرای دیکته نشدن تلاش کردیم وشمابرای هرآنچه دارید تلاش میکنیدتاازدست ندهید. ما عیدکه میشدبانگاه مادرمان میفهمیدیم که آجیل بخوریم یا نه!حتی گاهی جرات بیان اندیشه هایمان رانداشتیم.من ازهمان نسل پنجاهی هایی هستم که همه چیز رادرخودفروبرده تادیگران ازمتهوع شدنش ناراحت نشوند.ازهمان نسل که درازکردن پارانزدبزرگترعیب میدانستیم واگربعدعذرخواهی هم به آسایش درازمیشدیم عذاب وجدان داشتیم که نکند.......بگذریم همشهری من شاید هم دخترم.چقدرنسل توخواندوفهمیدولایک کرد؟چقدرنسل من خواندواندیشیدوردکرد؟برایت بگویم گذرزمان برای هیچ کس افتخارنیست مگرآنکه مفیدبوده باشد وتجربه کافی کسب کند.نگو که درشهرمان مازیرموشک باران بودیم که رشت همش اگراشتباه نکنم وگرد پیری برحافظه ام ننشیند 4بارموشک باران شد.

گلنازگرامی من! نسل من.....؟؟؟!!!!چه بگویم برایت؟

نسل من هاچ را کوشا میدیدوکارگری که احساسش بیش است ونسل تو آنرا چه میگویید؟نوستالوژی؟ایامثل ماازدیدن چهاردست میترسید؟

منهم وقتی 10سالم بودابله داستایوفسکی راخواندم ونفهمیدم .

امادوباره در12 سالگی خواندم تابدانم. شما میخوانید؟

همشهری من ،تو همین هوایی را که من نفس میکشم میکشی میدانی برای اینکه امروز به کلاس موسیقی بروی نسل من چقدررنج کشید؟ .من اولین سالی که موسیقی روتوکشورم ازادکردند بااینکه سازمیزدم رفتم کلاس سازدستمون گرفتیم که عادی شه برای نسل بعدمون وبخاطرش تازیانه هم خوردیم.سازمون شکسته شد متهم به خیلی چیزها شدیم اما پرچم رابرایتان گذاشتیم .حداقل خودم با ارکسترهای مختلف برای نسل شما یادگارزیادگذاشتم.rainboys1369.tnt 1369-1380.five 1382-1385 hit music 1387-1390.best 1390-1391

رو سن تاتر بما میخندیدند.برای دست نوشته هامون باید ازپدرومادرکتک میخوردیم.شاید بخیالت میخواهم قمپزدرکنم اما دراشتباهی من میگویم

این فقط گذرزمان است که ماراروبه فرسایشی همه جانبه روانه واز ماادمهای افسوس خورنده(عجب ترکیبی؟) میسازد.

شما هرچی وی پی ان زدید نتوانستید وما هرچه کاشتیم حداقل نصف درو کردیم.ویدیو رابرایتان آزاد وموسیقی وباقی تفریحات. ازآتاری خودمان دست کشیدیم ودلخوش به نسل شما شدیم .میدانی میان دوتحول قرارگرفتن میان دوتفکر ،سخت است زندگی باور کن نمیدانیم شمالیم یا جنوبیم باقی جهات رانمیگویم که انگ بخورم میبینی نسل من ترسو بارآمده ترس ازاینکه بگویم چپ یا راست.تازه شمالش هم ماتریالیسم دیالکتیک  بدنبال دارد.

می جان خاخور تی گب مره دریاییه ابیه

بلبل اواز شب مهتابیه

اما کنون ما چون سیزیف یونانی کوله بارنامرادی نانمان رابرای سیرشدن شکمتان بدوش میکشیم وبی منت سعی درآسایش شما داریم. ودوست داریم تتلو گوش نکنی چون گوشت خراب میشود میدانی موسیقی نقش بزرگی درشخصیت ادمها دارد؟

خلاصه کلام اگرکمی فقط کمی ازتجربیات نسل مارا به گوش بخرید وعمل کنید دهه هشتادیها که فرزند منم شاملشان میشودرا ازانچه امروزتورا رنج میدهدرا وا میرهانی .

نسل من ایکاش مثل شما بودونت وفیس وتیوترو.......

مابزرگترین افتخارمان خواندن کل کتابخانه دوستمان،صفرکردن بازی آتاری ،خواندن مجله دانشمند هرچندهم که نمیفهمیدیم !!همبازی بودن بادخترهای همسایه بی هیچ نظری(قبول کن نسل تو زودچشم وگوش بازکردند)که البته نیمی تقصیرپیشرفت ماست.بزرگترین پزما داشتن نمرات خوب یاماشین بیوک پدربوده ویک ملودیکای ساده یاداشتن لباس بت من وسوپرمن برای دخترها هم سری دیوی هنرپیشه هندی یا نهایت کلاس مدرن تاکینگ وجوانی مایکل جکسون

درنسل من همسایه هم خانواده بود اما درنسل تو بچه محل هم زیرآوارمتلک هاست.

نسل من بیسوادبودچون آرمانهایمان اندازه یک دیپلم بود ونسل تو مدرک برایش سهل

گلناز میدانی راحتت کنم رشته کلام ازدستم دررفت ول کن همین رو بدون که نسل من نسل تشریحی ونسل تو نسل چهارجوابیست.اینم برای تو که همشهری جوان من هستی

/  دیروز سلام مان گرم وگیرا بود /    امروزسردونچسب  /  ونگاهمان پلی برای تردد مدام عاطفه              امروز  اما   درچاله های ارتزاق              فریادیکدگرنمیشنویم /                                              کوله بارنان راهمچو سیزیف یونانی               /   حمل میکنیم تا ستیغ قله تکرار                       دیروزناجی غریقهای همه قاره ها بودیم                                                                          وامروزناجی خویش هم نیستیم                                                                                         /گرداب حریص تراست؟                /یامانحیف تر

 

تامران هامون گیلکا

رشت تیرماه نود.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.